X

KVKK Aydınlatma Metni

Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri (Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri) viego.com.tr Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin korunması ve gizliliğinin sağlanması konusunda son derece kararlı ve duyarlıyız. İşbu Aydınlatma Metni topladığımız Kişisel Verilerin neler olduğuna, bunları hangi amaçla kullandığımıza ve nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri ihtiva eder.

Kişisel Verilerinizin gizliliğini sağlayacağımızı ve Kişisel Verilerinizin toplanılması, kullanılması, saklanması, açıklanması, aktarılması, güvenliği ve erişimine ilişkin politika ve uygulamalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve ilgili mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde gerçekleştireceğimizi beyan ederiz.

Kişisel Veri Tanımı

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin olan her türlü veridir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Veri Sorumlusu Tanımı ve Verilerin Toplanma Yöntemi

Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri (Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri) veri sorumlusu sıfatıyla viego.com.tr üzerinden alışveriş yaparken ilgili kişilerin belirtilen alanları doldurması ile, sitede yer alan çerezlerle, ilgili kişilerin site üyesi olmak istemeleri halinde üye olurken belirtilen alanları doldurması ile kendisine aktarılan kişisel verileri kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir.

Toplanan Kişisel Veriler

viego.com.tr üzerinden alışveriş yapacak kişilerin, adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi, iletişim bilgileri, siteye üye olacak kişilerin adı soyadı, adresi, doğum tarihi, cinsiyeti, iletişim bilgileri, alışveriş geçmişi, müşteri işlem bilgileri (satın alınan ürün, teslim biçimi, işlem tarihi, tercih edilen ödeme türü), site üyelerinin ürün sayfalarına yaptığı yorumlar, ürünlere ilişkin yaptığı değerlendirmeler, anket ve değerlendirme sorularına verilen cevaplar.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebep

Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri aşağıdaki amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun m. 5 ve m. 6 hükümlerinde belirtilen hukuki sebeplere göre kişisel veri işlemektedir.

Bu çerçevede Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri, internet sitesinden alışveriş yapan kimselerin siparişlerinin yerine getirilmesi, satış sözleşmesinin ifası, satış sözleşmesi kaynaklı hak ve borçların temini, siteden üyelere sunulan hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, üyelere siteye giriş yaptıklarında özel alışkanlıklarına göre site üzerinde önerilerde bulunmak, üyeye özel sayfada tasarım yapmak için üye kişisel verilerini işler ve ilgili alıcı grubu ile paylaşır. Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri internet sitesinden faydalanılmasını artırmak, site üzerinden sunulan hizmetlerin güvenliğini sağlamak için kişisel veri işlemekte ve ayrıca 5651 sayılı kanun çerçevesindeki yükümlülükleri yerine getirmek için site trafik bilgilerini saklamaktadır.

Bu veri işleme faaliyetleri, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve trafik bilgilerinin saklanması açısından kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri ilgili kişinin kendisine ayrıca elektronik ticari iletişim izni vermesi halinde ilgili kampanya bilgilerini tercih edilen iletişim adresine bu iletişimin sağlanması için üçüncü kişi çözüm ortağı aracılığıyla pazarlama amaçlı olarak iletir.

İnternet sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri, Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde, üye alışkanlıklarına göre planlanmış önerilerin geliştirilmesinde kullanılır. Bunun için Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri çerez politikasında da ayrıca açıklamalar yer almaktadır. Site ziyaretçileri istedikleri çerezleri Çerez politikasında da belirtilen yöntemleri kullanarak istedikleri zaman silebilirler.

Kişisel Veri Alıcı Grupları

Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlar gerektirdiği ölçüde veri işleme sebeplerini dikkate alarak şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve veri işleme sebeplerine dikkat ederek Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarına 6698 sayılı Kanun m. 8 ve m. 9 hükümlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde (lojistik firmaları, müşteri hizmetleri servisi veren çağrı merkezi firması, veri tabanı ve altyapı sağlayıcı firmalar, sms ve e-mail gönderimi hizmeti veren firmalar,), KVKK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri, mahkemelerin ve kanunen kendisinden bilgi talep etmeye yetkili idari ve adli makamların usulüne uygun talepleri gereği veri aktarımı yapabilecektir.

Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri, kendisi ile ticari iletişim kurulmasına izin veren veri sahiplerinin ad, soyad ve iletişim bilgilerini bu iletişimin sağlanması için üçüncü kişi çözüm ortağına iletir.

Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri, elektronik ticaret sitesi üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili geliştirmeleri belirleyebilmek ve müşteri memnuniyetini belirleyebilmek adına yurt içinde yerleşik üçüncü kişi çözüm ortağı aracılığı ile site kullanıcılarına memnuniyet anketlerini içeren elektronik postalar ulaştırma hakkına sahiptir.

Elektronik İleti Yoluyla Pazarlama

Veri sahibinin alışveriş alışkanlıkları, ile kişisel verilerinin analizi suretiyle kişiye özel indirim veya puan kampanyalarının belirlenmesi, müşterinin beğenisine uygun ürünün tespit edilmesi bu bilgilerin ad, soyad ve iletişim bilgisi ile eşleştirilmesi, kişinin iletişim adresine bu içeriğin aktarılması için üçüncü kişi çözüm ortağı aracılığı ile aktarılması için veri sahibinin açık rızası alınmaktadır.

Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri ilgili kişinin kendisine elektronik ticari iletişim izni vermesi halinde ilgili kampanya bilgilerini tercih edilen iletişim adresine bu hususta hizmet aldığı firmalar aracılığı ile pazarlama amaçlı olarak iletir.

İlgili Kişilerin Hakları

İlgili Kişiler,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahiptir.

İlgili Kişilerin Haklarını Kullanmak İçin Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

6698 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, ad soyad, yazılı başvurularda imza, talep konusu, tebligata elverişli adres, TC Kimlik Numarası, bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası içerecek şekilde yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri 'in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirler. KEP kullanılarak yapılan başvurularda ilgili kişinin, kendi kayıtlı elektronik posta adresinden ( ilgili kişinin KEP’inden) Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri ’in kayıtlı elektronik postasına (Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri ’in KEP’ine) başvuru iletilmelidir. KEP niteliğinde olmayan elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda ilgili kişilerin Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri ’e daha önce bildirmiş oldukları elektronik posta adresinden Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri ’in elektronik posta adresi olan info@viego.com.tr ’e gönderecekleri elektronik posta ile başvuru yapılmalıdır. Yazılı olarak yapılacak başvurular, Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri ’in Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri Kemalpaşa OSB Mahallesi 600 Sok. No:364 35730 Kemalpaşa/İZMİR - TÜRKİYE adresine gönderilerek yapılmalıdır. Başvurular Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri tarafından başvurunun Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri ’e ulaşmasından (yazılı başvurularda Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri ’e tebliğinden) itibaren 30 gün içinde yanıtlanır.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Aydınlatma Metni, Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Viego Elektrikli Araç Şarj Sistemleri Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin viego.com.tradresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.